Grov- och fabriksarbetareförbundets avd 240 firade sitt 10-årsjubileum i det ursprungliga Folkets hus i Dyltabruk den 22 juli 1934. Grov- och fabriksarbetareförbundets avd 240 firade sitt 10-årsjubileum i det ursprungliga Folkets hus i Dyltabruk den 22 juli 1934.

 

Historik

 

Föreningen Folkets Hus i Axberg, Dyltabruk, bildades 1919. Det har berättats att en arbetareförening fanns i Axberg på 1910-talet. Några sockenbor som tillhört nämnda sammanslutning samlades vid flera tillfällen för att samtala om och undersöka möjligheten att bygga ett Folkets Hus. Det gav till resultat att föreningen Folkets Hus bildades under sensommaren 1919.

 

Huset byggdes under senare delen av 1919 och stod färdigt i februari 1920. Då fanns en samlingslokal, kök, farstu samt övrigt utrymme. Byggnaden fungerade som samlingsplats för befolkningen både i och utanför Axbergs socken. På programmet fanns ofta dans, samkväm, bio, möten och studiecirklar. Även politiska, fackliga och idrottsföreningar använde Folkets Hus som samlingslokal.

 

1935 revs det gamla Folkets Hus och ett nytt byggdes upp. Även utedass och samt uthus för ved byggdes vid detta tillfälle. Uppvärmningen av Folkets Hus skedde vid denna tid med vedeldad kamin.

 

Redan 12 år efter det nya Folkets Hus stod färdigt renoverades fastigheten 1947. Renoveringen bestod bland annat i att stora salen målades, scenen sänktes och utökades, alla golv slipades, oljades och fernissades. Huset målades också utvändigt men i början av 1950-talet kläddes huset med asbetsplattor. Då ersattes också de vedeldade kaminerna med oljekaminer.

 

Under senare delen av 1970-talet användes Folkets Hus allt mindre. Inkomsterna var små, endast några hundra kronor per år. Befolkningen i Dyltabruk insåg dock att värdet av att ha en bra samlinglokal. Huset var dock förfallet och i stort behov av reparation. Både ytter- och innertak byttes, en hel del upprustning gjordes också inomhus. Frivillig arbetshjälp höll nere arbetskostnaderna.

 

Den 16 oktober 1983 återinvigdes lokalen. Tämligen snart eftter återinvigningen började man planera för utvändiga förbättringar i form av tilläggsisolering och träpanel på ytterväggarna. Detta resulterade snart i att man insåg värdet av att göra en tillbyggnad med ett nytt kök och toaletter. Under sommaren 1988 sattes arbetet igång och den 11 november samma år hölls invigningen av det nya Folkets Hus. Arthur Pettersson, som tidigare varit ordförande i Folkets Hus föreningen erhöll vid detta tillfälle Folkets Hus förtjänsttecken.

 

Idag används Folkets Hus i Axberg, Dyltabruk, till en rad arrangemang som t.ex. sammanträden, vävstuga, schack och danser. Lokalen har också blivit mycket populär för privata fester, både bland befolkningen i Dyltabruk med omnejd och för Öreborare.